dla pielęgniarek

Specjalizacja Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej. 
Specjalizacja Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Specjalizacja Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do: 
 samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; 
 pełnienia roli lidera; 
 wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; 
 oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
 uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 
Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii. 
Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. 
 Specjalizacja Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.: 
 samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; 
 pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych; 
 wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej; 
 oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
 uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 
Specjalizacja Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. 
Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

 

Specjalizacja Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.
Specjalizacja Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia:

Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia:

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.
Specjalizacja Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 
 rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; 
 edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; 
 współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Specjalizacja Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.