Arteterapia

Arteterapia

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

[Konfucjusz]


Arteterapia – poziom podstawowy


Proponujemy Państwu edycję kursu na poziomie podstawowym, która umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych, bardziej specjalistycznych szkoleń w tej dziedzinie.

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych i obejmuje 3 dni szkoleniowe (piątek od 15.00 i weekend 08.00 - 16.00).

Arteterapia, jest propozycją skierowaną do absolwentów studiów lecencjackich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych). Kurs adresowany jest również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz osób pragnących pracować w takich placówkach, chcących poszerzyć swój warsztat pracy o metody i techniki arteterapeutyczne, z zainteresowaniami artystycznymi. Ta niedoceniana jeszcze w Polsce dziedzina jest wspaniałym narzędziem poznawczym oraz genialnym środkiem terapeutycznym i wychowawczym.

 

OPIS WARSZTATU
Podczas warsztatu Uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne.
Dzięki uczestnictwu w procesie arteterapeutycznym doświadczą jego efektów.
Ponadto korzystając z różnorodnych technik arteterapeutycznych, rozwijają swoją kreatywność i twórcze myślenie.

 

PROGRAM WARSZTATU 30 godzin dydaktycznych

Warsztat składa się z czterech modułów tematycznych
    
Moduł I – Arteterapia wprowadzenie    2,5 godziny
Moduł II – Arteterapia doświadczenie    14 godzin
Moduł III –Trening twórczości i kreatywności    11 godzin
Moduł IV – Podsumowanie i zakończenie.    2,5 godziny


CELE:

 • ukazanie możliwości uzewnętrznienia świata własnych przeżyć i odczuć,
 • przedstawienie możliwości zaspokajania potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym,
 • ukazanie możliwości zrozumienia własnych pragnień, potrzeb,
 • pobudzenie wielozmysłowego postrzegania świata,
 • zwiększenie poziomu akceptacji siebie i innych,
 • kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
 • tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji,
 • relaks, przyjemność, odpoczynek,
 • rozwijanie ogólnych zdolności i umiejętności twórczych,
 • zapewnienie narzędzi i ukierunkowanie procesu twórczego na specyfikę pracy uczestników,
 • rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i budowania intencji,
 • rozwijanie podstawowych sprawności poznawczych związanych z twórczością,
 • zachęta do nabywania specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej, zachęta do zachowań eksploracyjnych,
 • wspomaganie trenujących w budowaniu właściwej motywacji twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji immanentnej,
 • zachęty do podejmowania ryzyka i umacnianie zaufania do własnych możliwości,
 • wspomaganie w dążeniu do osiągnięcia mistrzostwa i wykształcenie nawyku pokonywania własnych ograniczeń,
 • promowanie właściwych przekonań na temat istoty twórczości, zwalczanie przekonań błędnych, szkodliwych z punktu widzenia skuteczności zabiegów stymulacyjnych,
 • dostarczenie możliwości dokonywania wyborów,
 • rozwój sprawności metaloznawczych,
 • nauczanie technik i strategii twórczego działania.


METODY:

 • chromoterapia,
 • kolaż,
 • muzykoterapia,
 • mandala,
 • praca z ciałem,
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki uważności,
 • trening myślenia dywergencyjnego,
 • trening oparty na przełamywaniu przeszkód,
 • trening myślenia literalnego,
 • trening operacji umysłowych,
 • trening autogenny,
 • wizualizacja.

 

 

 

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, to placówka edukacyjna kształcąca osoby dorosłe. 

Serdecznie zapraszamy na nasze kursy studentów, seniorów, osoby pracujące oraz bezrobotne (współpracujemy z Urzędami Pracy w zakresie dofinansowań do szkoleń), jak i prywatne przedsiębiorstwa, DPSy, fundacje oraz stowarzyszenia. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

ZDOBĄDŹ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

Na podstawie egzaminu wydawane jest Zaświadczenie ukończenia Kursu arteterapii (dokumenty wydawane są na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych), uprawniające do samodzielnego stosowania zabiegów z zakresu zagadnień objętych kursem.

Otrzymasz także firmowy Dyplom  ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w języku polskim i angielskim, potwierdzający Twoje umiejętności.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI

 

Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.

Otrzymasz 10% rabatu na każdy kolejny kurs.