Muzykoterapia

Muzykoterapia

Proponujemy Państwu edycję kursu na poziomie podstawowym, która umożliwia w  przyszłości podjęcie dalszych, bardziej specjalistycznych szkoleń w  tej dziedzinie. Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych i  obejmuje 3  dni szkoleniowe w  weekendy. Muzykoterapia skierowana jest do absolwentów studiów wyższych kierunków muzycznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. Kurs polecamy pedagogom i psychologom szkolnym, nauczycielom, wychowawcom, animatorom kultury z przygotowaniem pedagogicznym i  rehabilitantom, jako doskonałą formę uzupełnienia posiadanych umiejętności, wzbogacającą codzienną pracę. Ta niedoceniana jeszcze w  Polsce dziedzina jest wspaniałym narzędziem poznawczym oraz genialnym środkiem terapeutycznym i  wychowawczym.


PROGRAM NAUCZANIA - 30 godzin dydaktycznych

 

1. Teoria muzykoterapii: Geneza. Historia muzykoterapii, współczesne kierunki muzykoterapii, rodzaje, metody i formy muzykoterapii – praktyczne zastosowanie  muzykoterapii w psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, kinezjologii edukacyjnej, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych sensorycznie itp., muzykoterapia jako forma psychoterapii – zasady pracy z klientem.

2. Metody i formy muzykoterapii – praktyczne zastosowanie  muzykoterapii w psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, kinezjologii stosowanej, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych sensorycznie itp. – przykładowe ćwiczenia:

 • muzykoterapia redukująca napięcie i pobudzająca
 • wybrane metody muzykoterapeutyczne: muzykoterapia improwizowana, zastosowanie instrumentów Orff’a, metoda Dalcroze’a, Labana, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • relaksacja wybraną metodą: trening autogenny wg Shultza, Progresywna Relaksacja wg Jacobsona, relaksacja wg E. Foley
 • muzyczna pantomima
 • zabawy i tańce integracyjne, redukujące napięcie, budujące poczucie przynależności do grupy itp.
 • instrumentarium Orff’a  a instrumenty etniczne – improwizacje muzyczne
 • rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji poprzez muzykoterapię, muzyczne improwizacje, ilustrowanie muzyki ruchem, słowem i rysunkiem
 • muzykoterapia jako metoda projekcyjna – wykorzystanie muzykoterapii w pracy psychoterapeutycznej
 • praca z ciałem z wykorzystaniem narzędzi i instrumentów muzycznych
 • odreagowanie napięcia emocjonalnego
 • elementy kinezjologii stosowanej w procesie pracy  z ciałem

 

3. Przegląd środków dydaktycznych,  materiałów i literatury oraz projekcje filmowe.

4. Łączenie muzykoterapii  z  innymi elementami terapii artystycznej - elementy choreoterapii, arteterapii, teatroterapii, performance) – przykładowe ćwiczenia.

5. Rysunek  w muzykoterapii.

6. Warunki sprzyjające  prowadzeniu zajęć z muzykoterapii.

7. Kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

8. Muzyka relaksacyjna i relaksująca.

9. Teoretyczne i praktyczne warsztaty pracy z ciałem.

10. Oddziaływanie terapeutyczne muzykoterapii – terapia na poziomie płytkim i głębokim.

11. Komunikacja niewerbalna jako element muzykoterapii.

12. Gry i zabawy  muzyczne z wykorzystaniem narzędzi – jako forma terapii – ćwiczenia praktyczne.

13. Animacja przy użyciu el. muzykoterapii.

14. Zasady tworzenie, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych  i edukacyjno-artystycznych wykorzystujących elementy muzykoterapii, dostosowanych do potrzeb i możliwości określonej grupy podopiecznych – dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, niedostosowane  społecznie, nadpobudliwe, wycofane, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osoby, które doświadczyły traumy.

 


ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, to placówka edukacyjna kształcąca osoby dorosłe. 

 

Serdecznie zapraszamy na nasze kursy studentów, seniorów, osoby pracujące oraz bezrobotne (współpracujemy z Urzędami Pracy w zakresie dofinansowań do szkoleń), jak i prywatne przedsiębiorstwa, DPSy, fundacje oraz stowarzyszenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

ZDOBĄDŹ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

 

Na podstawie egzaminu wydawane jest Zaświadczenie ukończenia Kursu muzykoterapii (dokumenty wydawane są na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych), uprawniające do samodzielnego stosowania zabiegów z zakresu zagadnień objętych kursem.

 

Otrzymasz także firmowy Dyplom  ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w języku polskim i angielskim, potwierdzający Twoje umiejętności.

 


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI

 

Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.

Otrzymasz 10% rabatu na każdy kolejny kurs.