dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

 

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia:

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą. 
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. 
Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.
Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego. 
Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.
Pielęgniarstwo kardiologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie. 
Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego. 
Pielęgniarstwo diabetologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną.
Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia:

Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:
1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.
Pielęgniarstwo neonatologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego, wymagającego intensywnego nadzoru i jego rodziny.
Pielęgniarstwo neurologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.
Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zapewni dziecku opiekę w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności oraz podejmie działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Pielęgniarstwo transplantacyjne

Cel kształcenia:

Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.