dla pielęgniarek

Wykonanie konikopuncji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego. 
Endoskopia

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Wykonanie badania spirometrycznego

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Leczenie ran dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.
Dializoterapia

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Kompresjoterapia

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kompresjoterapii profilaktycznej i leczniczej w chorobach układu żylnego i limfatycznego. 
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku z chorobą nowotworową.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia samodzielnej, kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą.

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Cel kształcenia:

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dzieckiem ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi oraz prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną.

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

Cel kształcenia:

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami promieniowania. 
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.

Podstawy opieki paliatywnej

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej. 
Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców/opiekunów.
Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w okresie diagnozowania, terapii i rehabilitacji schorzeń narządu wzroku oraz prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w tym obszarze.