Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 850 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno- społeczne podstawy specjalizacji 110 - - 110
 II Rozwój praktyki zawodowej
i jakość opieki pielęgniarskiej
15 - - 15
 III Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 15 Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Ośrodek Pomocy Społeczne 21 36
 IV

Socjologia rodziny z elementami

antropologii kultury

15 - - 15
 V

Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania

świadczeniobiorcy

50 - - 50
 VI Pielęgniarstwo rodzinne 20 - - 20
 VII

Profilaktyka
przemocy w 
rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza

30 Centrum Interwencji Kryzysowej albo Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 14 44
 VIII

Geriatria i pielęgniarstwo

geriatryczne

35

Oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo- leczniczy albo Zakład

pielęgnacyjno- opiekuńczy

35 70
 IX Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania 35

Gabinet opieki profilaktycznej
przedlekarskiej 

w środowisku nauczania
i wychowania

35 70
 X

Zaawansowana opieka

pielęgniarska

175 Gabinet szczepień w POZ 21 420
POZ Pielęgniarstwo rodzinne 49

Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum

70

Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny

35

Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego

70
ŁĄCZNIE 500 350 850

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.