Specjalizacja Pielęgniarstwo ratunkowe

 Specjalizacja Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.: 
 samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; 
 pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych; 
 wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej; 
 oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
 uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 812 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO, RKO noworodka oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Państwowe Ratownictwo Medyczne
w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym
30 Centrum powiadamiania ratunkowego
albo Centrum dyspozytorskie
7 65
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Wydział zarządzania kryzysowego
albo Wydział bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego
7
 III

Stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłych

- ocena stanu pacjenta
w medycynie ratunkowej

70 Zespół ratownictwa medycznego 14 105
Szpitalny oddział ratownictwa szpitala wieloprofilowego 21
 IV

Stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłych

- Metody leczenia
z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów

70 Zespół ratownictwa medycznego 21 126
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Blok operacyjny dorosłych 14
 V Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego 25 - - 25
 VI Kardiologiczne stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłych
15 Oddział intensywnej opieki kardiologicznej
albo Oddział kardiologii inwazyjnej
21 36
 VII Niekardiologiczne stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłego
30 Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 14 65
Oddział intensywnej terapii dorosłych 21
 VIII Stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego
30 Zespół ratownictwa medycznego 21 93
Centrum urazowe 21
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
 IX Postępowanie
w zdarzeniach masowych
i katastrofach
30 - - 30
 X Stany zagrożenia życia
i zdrowia w ginekologii
i położnictwie
20 Blok porodowy 7 41
Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza 14
 XI Stany zagrożenia życia
i zdrowia dla dzieci
 60 Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego 21  116

Blok operacyjny dzieci

21
Oddział intensywnej terapii dzieci 14
ŁĄCZNIE 490 322 812WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  •  UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO NOWORODKA
  •  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 


Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.