Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 967 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja systemu opieki długoterminowej 45 - - 45
III Problemy zdrowotne, psychologiczne
i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie
55 Szpitalny oddział/klinika neurologii 35 90
IV Specjalistyczna opieka nad przewlekle chorym diabetologicznie 20 Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Szpitalny oddział/klinika diabetologii 35 55
V Wybrane aspekty terapii
i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie
i reumatologicznie
17 Szpitalny oddział/klinika pulmonologii 14 45
Szpitalny oddział/klinika reumatologii 14
VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie 50

Szpitalny oddział/klinika:

-kardiologii
albo

-chorób wewnętrznych
albo

-leczenie nadciśnienia tętniczego
albo

-chorób naczyń

21 71
VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku 50

Szpitalny oddział geriatryczny
albo
Zakład opiekuńczo-leczniczy
albo
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
albo
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
albo

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

35 85
VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechaniczne
i w stanie apalicznym
40 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 35 110
Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Hospicjum stacjonarne (oddział lub pododdział dla pacjentów
w stanie apalicznym)
35
IX Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych 45 - - 45
X Problemy zdrowotne, psychologiczne
i społeczne osób upośledzonych umysłowo
30 Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej
21 51
XI Problemy somatyczne
i psychospołeczne osób
z zaburzeniami psychicznymi
40 Szpitalny oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (pobyt dzienny lub całodobowy) albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35 75
XII Promocja zdrowia psychicznego 30 - - 30
XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych
w wybranych stanach klinicznych
50 Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 85
XIV Zagadnienia opieki paliatywnej 35 Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dzieci) 35 70
ŁĄCZNIE 617   350 967

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.