Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Specjalizacja Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 967 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja systemu opieki długoterminowej 45 - - 45
III Problemy zdrowotne, psychologiczne
i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie
55 Szpitalny oddział/klinika neurologii 35 90
IV Specjalistyczna opieka nad przewlekle chorym diabetologicznie 20 Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa albo Szpitalny oddział/klinika diabetologii 35 55
V Wybrane aspekty terapii
i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie
i reumatologicznie
17 Szpitalny oddział/klinika pulmonologii 14 45
Szpitalny oddział/klinika reumatologii 14
VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie 50

Szpitalny oddział/klinika:

-kardiologii
albo

-chorób wewnętrznych
albo

-leczenie nadciśnienia tętniczego
albo

-chorób naczyń

21 71
VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku 50

Szpitalny oddział geriatryczny
albo
Zakład opiekuńczo-leczniczy
albo
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
albo
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
albo

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

35 85
VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechaniczne
i w stanie apalicznym
40 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 35 110
Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Hospicjum stacjonarne (oddział lub pododdział dla pacjentów
w stanie apalicznym)
35
IX Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych 45 - - 45
X Problemy zdrowotne, psychologiczne
i społeczne osób upośledzonych umysłowo
30 Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej
21 51
XI Problemy somatyczne
i psychospołeczne osób
z zaburzeniami psychicznymi
40 Szpitalny oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (pobyt dzienny lub całodobowy) albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35 75
XII Promocja zdrowia psychicznego 30 - - 30
XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych
w wybranych stanach klinicznych
50 Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 85
XIV Zagadnienia opieki paliatywnej 35 Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dzieci) 35 70
ŁĄCZNIE 617   350 967

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.