Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia

Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawia Państwu kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia:

- ELEKTROENERGETYCZNE - elektryczne - Uprawnienia E i D,
- ENERGETYCZNE - grzewcze - Uprawnienia E i D, - gazowe - Uprawnienia E i D.


Grupa 1 - Elektryczne

 

Grupa 1. Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające , przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci,

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji    wymienionych w pkt. 1 – 9

 

Grupa 2 - Cieplne

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

 

Grupa 3 - Gazowe

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci:

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie urządzenia do magazynowania paliw gazowych|
3. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
7. turbiny gazowe
8. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

 

Egzaminy

Opłata za egzamin na uprawnienia w 2016 r. wynosi 185,00 PLN za jedno uprawnienie. Jest to cena państwowa, stanowiąca 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku.

UWAGA !!!

Do egzaminu na uprawnienia "D" (dozór) mogą przystąpić osoby, które miały już wcześniej wydane uprawnienia "E" (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat .

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne" i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym " Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

 

Szkolenie kończy się egzaminem końcowym wewnętrznym sprawdzającym zdobytą wiedzę teoretyczną przed Komisją Kwalifikacyjną przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Łodzi oraz wydaniem odpowiednich dokumentów stwierdzających ukończenie szkolenia takich jak:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • Uprawnienia kwalifikacyjne

 

Dla Firm organizujemy szkolenia w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.

Dla osób z wolnego naboru szkolenia organizujemy w wyznaczonych terminach, w naszych salach wykładowych. Program kursu, ilość godzin wykładów dostosowujemy do potrzeb
i specyfiki pracy uczestników szkolenia.