Specjalizacja Ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacja Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

kontaktowych

I Humanistyczno- społeczne podstawy specjalizacji 110 - - 110
II Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 40

Wojewódzki ośrodek medycyny

pracy (WOMP)

28 68
III Higiena pracy 30

Dział higieny pracy stacji sanitarno-

epidemiologicznej (SSE)

28 58
IV Medycyna pracy 100 Poradnia chorób zawodowych 70 240
Poradnia laryngologiczna 21
Poradnia okulistyczna 21
Poradnia dermatologiczna 14
Poradnia neurologiczna 14
V

Pielęgniarstwo
w ochronie

zdrowia pracujących

135 Podstawowa jednostka służby medycyny pracy 126 324
Poradnia rehabilitacyjna (rehabilitacja zawodowa) 35

Gabinet zabiegowy
z punktem

szczepień dorosłych

14

Gabinet pielęgniarski
w zakładzie

pracy chronionej

14
ŁĄCZNIE 415   385 800

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


 GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.